Klauzula informacyjna dotycząca zbierania  danych od osoby, której dane dotyczą

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bazyliszek Jakub Martuszewski, z siedzibą w Krakowie.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych .
3. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie:
   - firma kurierska, PKS, PKP w przypadku wysyłki towaru,
   - Urząd Skarbowy w przypadku sprzedaży towaru, do którego jest dołączona faktura,
   - Ministerstwo Środowiska i organy kontrolujące CITES w przypadku zakupu zwierząt, które znajdują się na liście CITES.
   Poza w/w przypadkami Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym firmom i organizacjom.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem w przypadku wysyłki, tworzenia faktury lub zakupu zwierząt znajdujących się na liście CITES. 
    W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
6. Każdy ma prawo dokonać zakupu internetowego bez rejestracji. 
    Osoba, która dokonała rejestracji w każdym momencie może dokonać zmiany swoich danych lub je usunąć.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.